Description

Оперативен инструмент, който може да се използва отделно или да се комбинира с цел създаване на много различни програми от гледна точка на цели, подходи и измерения в подкрепа на постигането на равенство между половете.

Additional notes and information

Някои са практически, готови за използване средства с насоки (като например наръчници и набори с инструменти), докато други представляват по-сложни комбинации на различни елементи, като например статистика за равенство между половете.