Description

pieeja, kuras mērķis ir nodrošināt, ka dzimumdimensija ir iekļauta visu valdības struktūru darbā un visās politikas jomās, ko panāk, politikas veidotājiem cieši apņemoties iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu nozaru plānu un programmu izstrādē, kā arī veidojot/stiprinot visu šīs stratēģijas īstenošanā iesaistīto personu tehniskās kompetences