Description

пристап чија цел е да се обезбеди интегрирање на родовата димензија во работата на сите владини тела и во сите области на политиките преку ефективна заложба за интегрирање на родовата перспектива од страна на креаторите на политиките при изработката на секторските планови и програми, како и градење/јакнење на техничките компетенции на сите што се вклучени во спроведувањето на оваа стратегија