Description

Подход, чиято цел е да се гарантира, че в работата на всички правителствени органи и във всички области на политиката е интегрирано измерението на половете чрез ефективна ангажираност към интегрирането на равнопоставеността на половете от страна на участващите в процеса на правене на политики, при изготвянето на секторни планове и програми, както и в изграждането/укрепването на техническите компетентности на всички участници в прилагането на тази стратегия.