Description

qasje qëllimi i së cilës është të sigurojë që një dimension gjinor është i qendërzuar në punën e të gjitha organeve qeveritare dhe në të gjitha fushat e politikave përmes një angazhimi efektiv për qendërsimin gjinor nga politikëbërësit kur hartojnë planet dhe programet sektoriale, si dhe ndërtimin / forcimin të kompetencave teknike të të gjithë atyre që përfshihen në zbatimin e kësaj strategjie