Description

integrering av genusperspektiv i förståelsen för och konstruktionen av personer, fenomen, reflektioner, saker, relationer, åtgärdssektorer, samhälleliga undersystem och institutioner

Additional notes and information

I förhållande till människor avser termen ”könskodning” en socialiseringsprocess i enligt dominerande könsnormer. Den kan även avse antagandet av en alternativ könsidentitet och ett överskridande av etablerade sätt att vara, leva och uttrycka kön (genderfluid). Den samtida begreppsbildningen av könskodning rörande kvinnors könsidentitet står Simone de Beauvoirs berömda tes, som uttrycks i hennes Det andra könet, för: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”