Description

integrimi i perspektivës gjinore në të kuptuarit dhe ndërtimin e personave, fenomeneve, reflektimeve, gjërave, marrëdhënieve, sektorëve të veprimit, nënsistemeve shoqërore dhe institucioneve

Additional notes and information

Në lidhje me njerëzit, termi ‘gjinorizim’ i referohet procesit të socializimit sipas normave dominuese gjinore. Ai gjithashtu mund t'i referohet adoptimit të një identiteti alternativ gjinor dhe kapërcimit të të gjitha mënyrave të njohura se si të jesh, të jetosh dhe të përmbysësh gjininë (rrjedhshmëria gjinore). Konceptualizimi bashkëkohor i gjinisë në fushën e identitetit gjinor të grave i detyrohet historikisht tezës së njohur të Simone de Beauvoir, e shprehur në veprën e saj "Seksi i Dytë": "Grua nuk lind, por bëhesh".