Description

matja e drejtpërdrejtë e boshllëqeve gjinore në arritjet e zhvillimit njerëzor në tre fusha themelore të zhvillimit njerëzor: shëndetësi, arsim dhe zotërimi mbi burimet ekonomike