Description

Instrument za skrining datog prijedloga određene politike, kako bi se otkrili i procijenili različiti utjecaji te politike ili njeni efekti na žene i muškarce, kako bi se ove neravnoteže mogle ispraviti prije nego što prijedlog bude odobren.

Additional notes and information

Analiza iz rodne perspektive pomaže da se ukaže na to da li se datim prijedlogom podjednako uzimaju u obzir potrebe žena i muškaraca. Omogućava kreatorima politika da razvijaju politike sa razumijevanjem društveno-ekonomske stvarnosti žena i muškaraca i omogućava razvoj politika koje uzimaju u obzir (rodne) razlike. Procjena rodnog utjecaja može se primijeniti na zakonodavstvo, planiranje politika, programe, budžete, konkretne akcije, račune i izvještaje ili pozive za istraživanje. Metode procjene utjecaja na rod ne moraju se primjenjivati isključivo na politike u nastajanju; mogu se primijeniti i na postojeće politike. Mogu se koristiti u administraciji, te ih mogu koristiti i vanjski akteri; u oba slučaja zahtijevaju znatnu količinu znanja o rodnim pitanjima. Prednost ovih alata leži u činjenici da daju vrlo tačnu sliku efekata date politike.