Description

Инструмент, който се прилага с цел проверка, установяване и оценка на различното въздействие или ефекти, които предложенията за политики могат да имат върху жените и мъжете, за да може този дисбаланс да бъде избегнат преди предложенията за политики да бъдат приети.

Additional notes and information

Анализът от гледна точка на половете спомага да се установи дали нуждите на жените и мъжете се вземат равностойно под внимание в дадено предложение за политика. Той дава възможност да се разработват политики с разбиране за социално-икономическата реалност на жените и мъжете и позволява разработването на политики, при които се отчитат разликите (между половете). Оценката на въздействието по пол може да бъде прилагана към законодателството, плановете за политики, политическите програми, бюджетите, конкретните мерки, законопроектите и докладите или поканите за научни изследвания. Не е необходимо методите за оценка на въздействието по пол да бъдат прилагани изключително към проектите за политики; могат да бъдат прилагани и към съществуващи политики. Могат да се използват от администрацията, както и от външни експерти като и в двата случая прилагането им изисква значителни познания по въпросите на равнопоставеността на половете. Предимството на тези инструменти е, че те спомагат за създаване на много точна представа за последиците от дадена политика върху жените и мъжете.