Description

politiskt verktyg för att granska ett visst politiskt förslag för att upptäcka och bedöma dess olika inverkan eller effekter på kvinnor och män så att denna obalans kan åtgärdas innan förslaget godkänns

Additional notes and information

En analys ur ett genusperspektiv hjälper till att besvara frågan om huruvida kvinnors och mäns behov tas i beaktande och tillgodoses i samma utsträckning i förslaget. Detta gör det möjligt för beslutsfattare att utarbeta politik med förståelse för kvinnors och mäns socioekonomiska verklighet och gör det möjligt att utarbeta politik som tar hänsyn till (köns)skillnader. Könsspecifik konsekvensbedömning kan tillämpas på lagstiftning, politiska planer, politiska program, budgetar, konkreta åtgärder, lagförslag och rapporter eller forskningsutlysningar. Metoder för könsspecifik konsekvensbedömning behöver inte endast tillämpas på politik som håller på att utarbetas utan kan även tillämpas på befintlig politik. De kan användas inom förvaltningen samt av externa aktörer. I båda fallen krävs omfattande kunskap om genusfrågor. Fördelen med dessa verktyg är att de ger en mycket precis bild av en viss politiks effekter.