Description

mjet politikash për shqyrtimin e një propozimi të caktuar të politikës publike, me qëllim që të zbulojë dhe vlerësojë ndikimin ose efektet e tij diferenciale mbi gratë dhe burrat, në mënyrë që këto çekuilibra të korrigjohen para se të miratohet propozimi

Additional notes and information

Një analizë nga këndvështrimi gjinor ndihmon për të treguar nëse nevojat e grave dhe burrave merren në konsideratë në mënyrë të barabartë dhe përmbushen nga një propozim i dhënë. Kjo ju mundëson politikëbërësve të zhvillojnë politika me një kuptim të realitetit socio-ekonomik të grave dhe burrave dhe lejon zhvillimin e politikave që marrin parasysh dallimet (gjinore). Vlerësimi i ndikimit gjinor mund të zbatohet për legjislacionin, planet e politikave, programet e politikave, buxhetet, veprimet konkrete, projektligjet dhe raportet ose thirrjet për kërkime. Metodat e vlerësimit të ndikimit gjinor nuk duhet të zbatohen ekskluzivisht për hartimin e politikave; ato gjithashtu mund të zbatohen në politikat ekzistuese. Ato mund të përdoren në administratë, si dhe nga aktorë të jashtëm; në të dy rastet, ato kërkojnë një sasi të konsiderueshme njohurish për çështjet gjinore. Përparësia e këtyre mjeteve qëndron në faktin se ato krijojnë një pamje shumë të saktë të efekteve të një politike të caktuar.