Description

de beoordeling van beleidsvoorstellen op de verschillende effecten die deze op vrouwen en mannen kunnen hebben, teneinde deze voorstellen zo aan te passen dat discriminerende effecten geneutraliseerd worden en de gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen wordt bevorderd.effectrapportages waarmee beleidsvoornemens op verschillende terreinen worden getoetst op een eventuele onbewuste en onbedoelde bijdrage aan de reproductie van sekseverschillen en rolpatronen ( Atria)

Additional notes and information

Een analyse vanuit een genderperspectief helpt vast te stellen of gelijkelijk rekening wordt gehouden met de behoeften van vrouwen en mannen en of deze zijn gediend bij een bepaald voorstel. Het stelt beleidsmakers in staat om beleid te ontwikkelen met begrip voor de sociaaleconomische realiteit van vrouwen en mannen en maakt het mogelijk beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met (gender)verschillen. Emancipatie-effectrapportage kan worden toegepast op wetgeving, beleidsplannen, beleidsprogramma's, begrotingen, concrete acties, wetsvoorstellen en rapporten of oproepen tot onderzoek. Emancipatie-effectrapportagemethoden hoeven niet uitsluitend te worden toegepast op beleid in ontwikkeling; ze kunnen ook worden toegepast op bestaand beleid. Ze kunnen worden gebruikt in het bestuur, maar ook door externe actoren; in beide gevallen vereisen ze een aanzienlijke hoeveelheid kennis van genderkwesties. Het voordeel van deze instrumenten is gelegen in het feit dat ze een zeer accuraat beeld scheppen van de effecten van een bepaald beleid.