Description

Toimintapoliittinen työkalu tietyn toimintapoliittisen esityksen arviointiin, siltä kannalta miten se vaikuttaa eri sukupuoliin, jotta sukupuolten tasa-arvon kannalta haittalliset vaiktukset voidaan korjata ennen esityksen hyväksymistä

Additional notes and information

Analyysi sukupuolinäkökulmasta auttaa havaitsemaan, onko naisten ja miesten tarpeet otettu yhdenvertaisesti huomioon ja täytetty kyseessä olevassa ehdotuksessa. Sen avulla päätöksentekijät voivat laatia toimintalinjoja naisten ja miesten sosioekonomista tilannetta koskevan ymmärryksen perusteella ja voivat kehittää toimintalinjoja, joissa otetaan (sukupuolten) erot huomioon. Sukupuolivaikutusten arviointia voidaan käyttää lainsäädäntöön, toimintapoliittisiin suunnitelmiin, toimintapoliittisiin ohjelmiin, talousarvioihin, konkreettisiin toimiin, laskuihin ja raportteihin sekä tutkimuspyyntöihin. Sukupuolivaikutusten arviointimenetelmiä ei tarvitse soveltaa yksinomaan laadittavana oleviin toimintalinjoihin, niitä voidaan soveltaa myös voimassa oleviin toimintalinjoihin. Niitä voivat käyttää sekä hallinto että ulkopuoliset toimijat; molemmissa tapauksissa tarvitaan huomattava määrä tietämystä sukupuolikysymyksistä. Näiden välineiden etu on siinä, että niiden avulla saadaan hyvin tarkka kuva kyseessä olevan politiikan vaikutuksista.