Description

vrednovanje koje se primjenjuje kao metoda rodno osviještene politike koja integrira brigu za rodnu ravnopravnost u ciljeve, metodologiju, pristupe i u korištenje te ocjene

Additional notes and information

Kao dio programskog ciklusa, ovaj pristup doprinosi donošenju politike na temelju dokaza pri čemu je u rodno osviještenoj politici vrednovanje jedan od postupaka na razini politike kroz koji se rodna perspektiva integrira i primjenjuje.