Description

Оценката по пол е метод от интегрирането на равнопоставеността, чрез който се включват въпросите на равенството на половете в целите, методологията и подходите за оценяване.

Additional notes and information

Като подход, който е част от на цикъла на програмиране, той допринася за създаването на политики въз основа на доказателства, а, що се отнася до прилагането на интегрирания подход за равно третиране на половете, оценката по пол е един от процесите, чрез които гледната точка на пола се интегрира в отделни секторни политики.