Description

евалуација што се применува како метод за интегрирање на родовата перспектива со кој се преточуваат прашањата од областа на родовата еднаквост во цели на евалуацијата, методологија на евалуацијата, пристапи и употреба

Additional notes and information

Како дел од пристапот на програмскиот циклус, придонесува кон креирање политики засновани на докази, а кога станува збор за интегрирањето на родовата перспектива, евалуацијата е еден од процесите на политиките преку кој се интегрира и вклучува родовата перспектива во сите сектори.