Description

vlerësimi i aplikuar si një metodë e integrimit gjinor që qendërson çështjet e barazisë gjinore në objektivat e vlerësimit, metodologjinë e vlerësimit, qasjet dhe përdorimin

Additional notes and information

Si pjesë e qasjes së ciklit programor, ajo kontribuon në hartimin e politikave të bazuara në prova dhe kur bëhet fjalë për qendërsimin gjinor, vlerësimi është një nga proceset e politikave përmes të cilave perspektiva gjinore qendërzohet dhe integrohet në sektorë.