Description

Kada se evaluacija primjenjuje kao metoda rodne ravnopravnosti, ona integriše pitanja rodne ravnopravnosti u ciljeve evaluacije, ali i u metodologiju, pristupe i upotrebu evaluacije.

Additional notes and information

Kao dio programskog ciklusa, ona doprinosi kreiranju politike zasnovane na dokazima, a kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, evaluacija je jedan od procesa kroz koji se rodna perspektiva integriše u politike i uvodi u sve sektore.