Description

mjet unik matës që sintetizon kompleksitetin e barazisë gjinore si një koncept shumëdimensional si një masë lehtësisht të përdorshme dhe të interpretueshme

Additional notes and information

Formohet duke kombinuar treguesit gjinorë në një masë të vetme përmbledhëse duke përdorur një kornizë konceptuale. Është indeksi i vetëm që jep një hartë gjithëpërfshirëse të boshllëqeve gjinore në BE dhe në të gjithë Shtetet Anëtare, bazuar në kornizën e politikës së BE-së. Është zhvilluar nga Instituti Europian për Barazi Gjinore (EIGE).