Description

Единствен по рода си комплексен инструмент за измерване на равнопоставеността на половете като многоаспектна концепция, синтезиращ една лесна за използване и разбираема измервателна система.

Additional notes and information

Създаден е чрез съчетаване на индикатори по пол в една обобщена система, посредством концептуална рамка. Това е единственият индекс, който предоставя всеобхватна карта на различията по пол в ЕС и в държавите членки въз основа на политическата рамка на ЕС. Изготвен е от Европейския институт за равенство между половете (EIGE).