Description

единствена мерна алатка што ја синтетизира комплексноста на родовата еднаквост како мултидимензионален концепт во мерка што може лесно да се користи и толкува

Additional notes and information

Се добива со комбинирање на родови индикатори во единствена сумарна мерка користејќи концептуална рамка. Тоа е единствениот индекс што дава сеопфатна мапа на родовите јазови во ЕУ збирно и во поединечните земји членки, врз основа на рамката за политики на ЕУ. Индексот е изработен од страна на Европскиот институт за родова еднаквост (ЕИГЕ).