Description

unikt mätverktyg som väger samman komplexiteten i jämställdhet som ett flerdimensionellt begrepp till en användarvänligt och lättolkat sätt att mäta

Additional notes and information

Det utformas genom att olika genusindikatorer kombineras till ett sammanfattande mått utifrån en teoretisk begreppsram. Det är det enda index som ger en samlad bild av könsskillnader inom EU och runt om i medlemsstaterna med utgångspunkt i EU:s politiska ramverk. Det har tagits fram av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE).