Description

Родна неједнакост односи се на правну, социјалну и културну ситуацију у којој пол и/или род одређују различита права и достојанство жена и мушкараца, што се огледа у њиховом неједнаком приступу или уживању права, као и претпоставци стереотипних социјалних и културних улога. То утиче на њихов статус у свим областима живота у друштву, било јавном или приватном, у породици или на тржишту рада, у економском или политичком животу, у власти и одлучивању, као и у социјалним родним односима. Практично у свим друштвима жене су у инфериорном положају у односу на мушкарце.