Description

правна, општествена и културна состојба во која полот и/или родот ги одредува различните права и достоинството на жените и мажите, кои се одразуваат во нивниот нееднаков пристап до правата или нивното уживање, како и претпоставката за стереотипните општествени и културни улоги

Additional notes and information

Тие влијаат на нивниот статус во сите сфери на општественото живеење, и јавната и приватната, и во семејството и на пазарот на трудот, и во економскиот и во политичкиот живот, и во моќта и носењето одлуки и во општествените родови односи. Во речиси сите општества, жените се во инфериорна положба во однос на мажите.