Description

pravna, društvena i kulturološka situacija u kojoj spol ili rod određuju različita prava i dignitet žena, odnosno muškaraca, koji se odražavaju u njihovom nejednakom pristupu pravima ili uživanju tih prava, kao i pretpostavka stereotipnih uloga u određenom društvu ili kulturi

Additional notes and information

Rodna neravnopravnost utječe na položaj žena u svim područjima života u društvu, kako privatan tako i javan, u obitelji ili na tržištu rada, u ekonomskom ili političkom životu, na vlasti i izvršnim funkcijama, kao i u rodnim odnosima u društvu. Žene su u podređenom položaju u odnosu na muškarce u gotovo svim društvima.