Description

Мярка за насърчаване или постигане на равенство между половете, която е характерна с това, че е далновидна, предприема се от публичните органи и работодателите по тяхна инициатива, а не просто в отговор на оплаквания и вече възникнали проблеми.

Additional notes and information

Такива мерки са проактивни, поради това, че имат за цел промяна на съществуващите практики, подробно проучване на бъдещите практики от гледна точка на тяхното въздействие върху жените и мъжете или прилагане на изрични политики за развитие на равенството между половете.