Description

мека за промовирање на родовата еднаквост која претставува алтернатива на моделот заснован на претставки по тоа што од телата, на пример јавните власти и работодавачите, бара да гледаат нанапред и да преземаат иницијатива, а не само да постапуваат реактивно по претставките.

Additional notes and information

Ваквите мерки се проактивни на тој начин што имаат за цел да ги сменат постојните практики, да ги преиспитаат идните практики во однос на нивното влијание врз жените, или да спроведат намерни политики за унапредување на родовата еднаквост.