Description

masë për të promovuar ose arritur barazinë gjinore që është një alternativë ndaj një modeli të bazuar thjesht në ankesat, që është largpamës dhe që kërkon nga organet, siç janë autoritetet publike dhe punëdhënësit, të ndërmarrin nisma në vend që thjesht t'u përgjigjen vetëm ankesave

Additional notes and information

Masa të tilla janë proaktive në atë që ato synojnë të ndryshojnë praktikat ekzistuese, të shqyrtojnë me kujdes praktikat e ardhshme për sa i përket ndikimit të tyre mbi gratë, ose të zbatojnë politika të hartuara për të vazhduar më tej barazinë gjinore.