Description

pjesë e domosdoshme e kurrikulës në të gjitha nivelet e sistemit arsimor, i cili do t'u mundësonte vajzave dhe djemve, grave dhe burrave të kuptojnë se si ndërtimet mashkullore dhe femërore dhe modelet për caktimin e roleve shoqërore - të cilat formojnë shoqëritë tona - ndikojnë në jetën, marrëdhëniet, jetën e tyre zgjedhjet, trajektoret e karrierës, etj.

Additional notes and information

Këshilli i Europës rekomandon rishikimin e të gjitha aspekteve të sistemeve arsimore, në mënyrë që ato të promovojnë barazinë gjinore.