Description

неопходен дел од наставните планови на сите нивоа од образовниот систем, кој би им овозможил на девојчињата и момчињата, и на жените и мажите, да разберат како на нивните животи, врски, животни избори и кариери влијаат конструкциите на фемининитетите и маскулинитетите, и моделите за назначување на родови улоги, кои ги обликуваат нашите општества.

Additional notes and information

неопходен дел од наставните планови на сите нивоа од образовниот систем, кој би им овозможил на девојчињата и момчињата, и на жените и мажите, да разберат како на нивните животи, врски, животни избори и кариери влијаат конструкциите на фемининитетите и маскулинитетите, и моделите за назначување на родови улоги, кои ги обликуваат нашите општества.