Description

постапки или ставови со кои се дискриминираат луѓето исклучиво врз основа на нивниот пол/род

Additional notes and information

Сексизмот се поврзува со моќта, при што тие што имаат моќ обично се третираат со наклонетост, а оние што немаат моќ обично се дискриминираат. Сексизмот е исто така поврзан и со стереотипите, зашто дискриминаторските постапки или ставови често се засноваат на неточни верувања или генерализации за родот, или на сметањето на родот за релевантен онаму каде што не е.