Description

Postupci ili stavovi koji diskriminišu ljude samo na osnovu njihovog spola.

Additional notes and information

Seksizam je povezan sa moći tako što se prema onima koji imaju moć obično postupa sa blagonaklonošću, dok se oni koji nemaju moć obično diskriminišu. Seksizam je također povezan sa stereotipima, jer se diskriminatorne radnje ili stavovi često zasnivaju na lažnim uvjerenjima ili uopćavanjima o rodu i mišljenju da je rod relevantan, a u datoj situaciji on to nije.