Description

Poliitikameetmed ja programmid, mis arvestavad nii naiste kui ka meeste elu eripäradega ning püüavad kõrvaldada ebavõrdsust ja edendada soolist võrdõiguslikkust, sh tagada ressursside võrdne jaotus soolise mõõtme alusel