Description

politikat dhe programet që marrin parasysh veçoritë që kanë të bëjnë me jetën e grave dhe burrave, ndërsa synojnë të eleminojnë pabarazitë dhe të promovojnë barazinë gjinore, duke përfshirë një shpërndarje të barabartë të burimeve, duke adresuar dhe marrë parasysh dimensionin gjinor