Description

Политики и програми, които отчитат особеностите, свързани с живота и на жените, и на мъжете, като същевременно имат за цел премахването на неравенствата и насърчаването на равенството между половете, включително равното разпределение на ресурсите, с което засягат и отчитат измерението на пола.