Description

обврска и одговорност на државните структури и јавните функционери да извршат интегрирање на родовата перспектива и да ги постигнат целите на политиките за родова еднаквост, да известуваат за постигнатиот напредок, и да одговараат во случај да не успеат да ги исполнат наведените цели за родова еднаквост

Additional notes and information

Родово сензитивната отчетност подразбира одлуките на јавните чинители редовно да се проценуваат од аспект на потребите и интересите на жените и мажите, а родовата еднаквост да биде еден од стандардите според кои ќе се мери успешноста на носителите на одлуки.