Description

politikë, program ose situatë që nuk ka ndonjë ndikim të dallueshëm pozitiv ose negativ në lidhje me marrëdhëniet gjinore ose barazinë midis grave dhe burrave

Additional notes and information

Termi ‘asnjanës gjinor’ do të thotë që diçka nuk shoqërohet as me gra, as me burra. Mund t'u referohet aspekteve të ndryshme si konceptet ose stili i gjuhës. Sidoqoftë, ajo që shpesh perceptohet të jetë asnjanëse gjinore, përfshirë fushat e statistikave ose shpërndarjen e të dhënave të mbledhura në lidhje me një popullatë, shpesh reflekton verbërinë gjinore në praktikë (një dështim për të njohur specifikat gjinore).