Description

пристрасни постапки и гледишта засновани на родово базираната перцепција дека жените не се еднакви со мажите во правата и достоинството