Description

недоволно пријавување или погрешно пријавување на демографските, социјалните или економските карактеристики што се поврзуваат со еден од половите

Additional notes and information

Меѓу примерите за полова пристрасност во собирањето на податоците се среќаваат и следниве: недоволно пријавување на економската активност на жените, недоволното броење на девојчињата, нивните раѓања или нивната смрт, или недоволното пријавување на насилството врз жените.