Description

pret personu vērsta vardarbība personas dzimuma, dzimumidentitātes vai dzimuma izpausmes dēļ vai vardarbība, kura nesamērīgi skar noteikta dzimuma personas ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm (LR LM ekspertu priekšlikums) jebkāda veida vardarbība, kas vērsta pret sievieti viņas dzimuma dēļ vai kas nesamērīgā apmērā skar sievieti cilvēktiesību pārkāpums un sieviešu diskriminācijas veids, tostarp visi dzimumvardarbības akti, kas rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas sievietēm, tostarp draudi par šādiem aktiem, spaidi vai patvaļīga brīvības atņemšana publiskajā vai privātajā dzīvē