Description

enhver form for vold, der er rettet mod en kvinde, fordi hun er kvinde, eller som berører kvinder uforholdsmæssigt meget

Additional notes and information

Kønsbaseret vold mod kvinder udgør en form for forskelsbehandling og en krænkelse af kvinders grundlæggende friheder og rettigheder. Den omfatter alle voldshandlinger mod kvinder, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, uanset om det sker offentligt eller i privatlivet.