Description

služby, ktoré sa poskytujú výhradne alebo prevažne ženám – obetiam násilia

Additional notes and information

Normy stanovené v Dohovore Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor) ustanovujú, že linka pomoci pre ženy by mala fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, mala by byť bezplatná, dôverne poskytovať poradenstvo volajúcim osobám alebo s náležitým zreteľom na ich anonymitu a mali by slúžiť obetiam všetkých foriem násilia na ženách. Linka pomoci pre ženy by mala fungovať na národnej úrovni a poskytovať primeranú podporu ženám zo všetkých regiónov; to znamená, že zamestnanci musia byť riadne vyškolení, mať efektívne komunikačné schopnosti a byť informovaní o regionálnych situáciách a všetkých relevantných ustanoveniach.