Description

služba poskytovaná výhradně nebo převážně ženám, které se staly obětí násilí

Additional notes and information

Istanbulská úmluva nastavuje standardy pro národní linky pomoci ženám, jež jsou důležitými měřítky, které mají státy dodržovat ať již ratifikovaly Úmluvu nebo ne. Podle norem, jež stanoví Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), má být linka pomoci pro ženy v provozu nepřetržitě, má být bezplatná, má poskytovat poradenství volajícím se zajištěním mlčenlivosti nebo s řádným přihlédnutím k jejich anonymitě a má sloužit obětem všech forem násilí na ženách. Linka pomoci pro ženy by měla působit na celostátní úrovni a měla by poskytovat vhodnou podporu ženám ve všech relevantních kazycích, mít široce známé veřejné číslo a měla by poskytovat odkazy na další relevantní služby jako je poradenská centra, azylové domy pro ženy nebo policie.