Description

diskriminimi në punë që mund të kombinohet nga dhuna fizike ose psikologjike, e cila mund të jetë e bazuar në gjini

Additional notes and information

Ilustrimi më i qartë i kësaj është ngacmimi seksual, por ngacmimi i shoqëruar nga dhuna ose kërcënimi i dhunës nuk ka pse të jetë seksual me dashje. Studimet tregojnë se ekziston një lidhje e ngushtë midis dhunës në punë dhe punës së pasigurtë, gjinisë, rinisë dhe sektorëve të caktuar të punës me rrezik të lartë.