Description

diskriminácia na pracovisku, ktorá môže byť spájaná s fyzickým alebo psychickým násilím, ktoré môže byť rodovo podmienené

Additional notes and information

Najjasnejším príkladom je sexuálne obťažovanie, ale zámer obťažovania sprevádzaného násilím alebo hrozbou násilia nemusí byť sexuálny. Výskumy naznačujú, že existuje úzke prepojenie medzi násilím na pracovisku a neistou prácou, pohlavím, mládežou a určitými vysokorizikovými pracovnými sektormi.