Description

U vezi sa nasiljem nad ženama, termin preživjela koristi se za opisivanje žene koja je bila izložena rodno zasnovanom nasilju.

Additional notes and information

Ovaj termin se često koristi naizmjenično sa konvencionalnijim terminom žrtva. Termin preživjela može, međutim, biti obmanjujući kada se koristi za ženu koja je silovana, jer to može implicirati da su njeni postupci mogli promijeniti stvari i tako doprinositi okrivljavanju žrtava. Uprkos trenutnim raspravama o terminima „žrtva” i „preživjela/li” – radi jasnoće i dosljednosti – u svim definicijama u Rječniku o rodnoj ravnopravnosti vezanim za rodno zasnovano nasilje, koristimo termin „žrtva” jer se koristi u evropskim i međunarodnim izvorima.