Description

jakákoli forma násilí, jež je zaměřeno na ženu, protože je žena, nebo násilí, jemuž jsou vystaveny především ženy

Additional notes and information

Genderově podmíněné násilí na ženách je způsob diskriminace a představuje porušení základních svobod a práv žen. Může jím být každé násilné jednání vůči ženám, které vede nebo pravděpodobně povede k fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické újmě či k utrpení ženy, včetně pohrůžek takovým jednáním, donucování či svévolného zbavení svobody, ať už k němu dochází ve veřejném, nebo v soukromém životě. Genderově podmíněné násilí může mít různé podoby, například násilí mezi blízkými osobami, sexuální násilí (zejména znásilnění, sexuální útok a obtěžování), psychické a ekonomické násilí, obchodování se ženami, nucená prostituce, otroctví a různé formy škodlivých praktik, například dětské anebo nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů, zločiny spáchané ve jménu takzvané cti, nucený potrat, nucené těhotenství a nucená sterilizace. Genderově podmíněné násilí na ženách vychází z hierarchických a nerovných mocenských vztahů zakořeněných v kulturně daných genderových normách. Je projevem dominance v symbolickém a kulturním smyslu a často se projevuje jako přímé násilí. Tato definice poukazuje na skutečnost, že násilí na ženách je založeno na skutečnosti, že jsou ženami. Účelem této definice je zviditelnit historickou mocenskou nerovnováhu mezi ženami a muži a vystihnout vzorec útlaku, donucování a kontroly, který zbavuje ženy základních svobod.