Description

Всяка форма на насилие, което е насочено към жена, поради това, че е жена, и което непропорционално засяга повече жените.

Additional notes and information

Насилието срещу жените, основано на пола, е форма на дискриминация и нарушение на техните основни права и свободи. То включва всички актове на насилие над жените, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдание за жените, включително заплахи за подобни актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали в обществения, или в личния живот. Насилието, основано на пола, включва форми на насилие, като например насилие в близки отношения, сексуално насилие (включително изнасилване, сексуално нападение и малтретиране), психологическо и икономическо насилие, трафик на жени, принудителна проституция, робство, както и различни форми на вредни практики, като например ранни и/или принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, така наречени „престъпления на честта“, насилствен аборт, насилствено забременяване и насилствена стерилизация. Насилието над жените, основано на пола, е основано на йерархични и неравнопоставени отношения на структурна власт, залегнали в свързаните с културата норми по отношение на половете. То разкрива също доминиране в символистичния и културен ред и често се проявява в пряко насилие. Това определение подчертава факта, че насилието над жените е основано на пола им и има за цел да повиши видимостта на историческия дисбаланс на силите на жените и мъжете, и да обхване потисническия модел на принудителен контрол, който лишава жените от основните им свободи.