Description

enhver form for vold, der er rettet mod en kvinde, fordi hun er kvinde, eller som berører kvinder uforholdsmæssigt meget

Additional notes and information

Kønsbaseret vold mod kvinder udgør en form for forskelsbehandling og en krænkelse af kvinders grundlæggende friheder og rettigheder. Den omfatter alle voldshandlinger mod kvinder, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, uanset om det sker offentligt eller i privatlivet. Kønsbaseret vold omfatter voldsformer såsom vold i nære relationer, seksuel vold (herunder voldtægt, seksuelle overgreb og chikane), psykisk og økonomisk vold, handel med kvinder, tvungen prostitution, slaveri og forskellige former for skadelig praksis som børne- og/eller tvangsægteskaber, kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte æresforbrydelser, tvungen abort, tvungen graviditet og trangssterilisation. Kønsbestemt vold mod kvinder er baseret på hierarkiske og ulige strukturelle magtforhold, der udspringer af kulturelle kønsnormer. Det afslører også dominans i den symbolske og kulturelle samfundsorden og manifesterer sig ofte i direkte vold. Denne definition fremhæver den kendsgerning, at vold mod kvinder er kønsbaseret, har til formål at synliggøre den historiske magtbalance mellem kvinder og mænd og forsøger desuden at afspejle det undertrykkende mønster af tvangskontrol, som fratager kvinder deres grundlæggende frihedsrettigheder.